VAS 24 LOGO SENSE DIBUIX

repassa la història del vas

edició 2016

edició 2017

edició 2018

edició 2019

edició 2020

edició 2021

edició 2022

edició 2023